گروه متصدیان آزمایشگاه آران وبیدگل

علم وعمل

قابل توجه همکاران محترم

 اگردانش آموزی برای رسیدن به حقیقتی سه روزوقت صرف کندتاآن راشخصا کشف کند بسیارباصرفه ترازآن است که همان حقیقت رادریک ربع ساعت برایش توضیح دهیم.

روش اول پیشرفت سریع دانش آموزرادرمراحل بعدی رشد تضمین می کند.

(ژان پیاژه)

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/03/27ساعت 8:38  توسط گروه متصدیان آزمایشگاه آران وبیدگل  | 

پیام تبریک

ولادت باسعادت حضرت فاطمه (س)وروزمادررابه همکاران محترم تبریک می گوییم.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/03/13ساعت 10:27  توسط گروه متصدیان آزمایشگاه آران وبیدگل  | 

گزارش چهارمین مجمع متصدیان درتاریخ 18/2/89

 

هدف اصلي ازتشكيل گروه هاي آموزشي ايجادزمينه مناسب براي تبادل تجربيات موثروفعال همکاران وهمكاري وهمفكري با كارشناسان وبرنامه ريزان نظام آموزش وپرورش ودريك جمله افزايش كيفيت آموزشي مي باشد.

1)جلسه رٲس ساعت 18:20َ عصرباحضور14 نفرازهمکاران وباتلاوت آیاتی ازقرآن آغازگردید.

2) مشاهده ی سی دی آشنایی بازاویه یاب ونحوه ی اندازه گیری بااین وسیله که توسط آقای ذبایح تهیه شده بود.

3)توضیح درموردترانسفورماتورهای افزاینده وکاهنده وطریقه ی پمپاژقلب توسط آقای ذبایح

4)بیان مشکلات ،انتقادات وپیشنهادات توسط همکاران وپاسخگویی توسط آقایان کفاش،ابوالحسنی وآقای وفا

5)پیشنهادخانم افشاراین بودکه بایدساعت مشخصی دربرنامه کلاسی دانش آموزان برای انجام آزمایشات گنجانده شود.

6) پیشنهادخانم ابراهیم پور : بایدساعاتی به سرگروههای متصدیان همانندرشته های دیگرتعلق بگیردتاآنهابتوانندبیشتربرای گروه خودفعالیت کنندوازآزمایشگاههای مدارس بازدیدداشته باشند.

7)انتقادبعضی ازمتصدیان ازدبیران شیمی،فیزیک،زیست وعلوم تجربی بودکه ازآزمایشگاه استقبال نمی کنندویاآخرسال دریک یادوجلسه می خواهندتمام آزمایشات راانجام دهندکه نظرمتصدیان این بودکه آزمایشات بایدسرموقع خود وتاهنگامی که دانش آموزبادرس مربوط به آن درگیراست انجام گیرد.

8)درپایان آقایان محمودساطع وسیداسماعیل ذبایح بابیشترین آراء به عنوان سرگروه متصدیان درسال تحصیلی 90-1389 انتخاب شدند.       

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/02/19ساعت 9:28  توسط گروه متصدیان آزمایشگاه آران وبیدگل  | 

گزارش فعالیت ها وآزمایشات انجام شده درآزمایشگاه مرکزتحقیقات معلمان نظام وفا

فعاليت هاوآزمايش هاي انجام شده درآزمايشگاه مركزتحقيقات معلمان نظام وفا

سال تحصيلي 89-1388

آزمايش هاي فيزيك

1.اندازه گيري نيروي الكترومغناطيسي واردبرسيم حامل جريان درميدان مغناطيسي

2.اندازه گيري ضريب انبساط خطي ميله ها(α)

3. آشنايي باموتورچهارزمانه بنزيني وبررسي نحوه ي كاراين موتور

4. كاربادستگاه بويل ماريوت وبررسي قانون عمومي گازها

5. شارژودشارژ خازن وبستن مدارمربوط به آن

6. كاربازاويه ياب واندازه گيري فاصله باجسمي كه به طورمستقيم قابل دسترس نيست.

7. كاربابوبين رومكوف وبررسي نحوه ي كاراين دستگاه وانجام آزمايشات مربوط به آن

8. آزمايش تقطيرآب بااستفاده ازمبرّد

9.آزمايش چگونگي تقويت آهن رباهاي ضعيف ميله اي ونعلي شكل

10.آزمايش اينكه صوت درخلاءمنتشرنمي شود(بااستفاده ازپمپ خلاء برقي)

11. كارباافلاك نما(دستگاه شبانه روزي)وبررسي اينكه فصلهاچگونه بوجودمي آيندواينكه چراماه به شكلهاي مختلف درآسمان ديده مي شود

12.اندازه گيري مقاومت دروني منبع تغذيه

13.  كارباسلول خورشيدي وراديومتركروكس

14. بستن پل تاروپل وتسون واندازه گيري مقاومت مجهول

15.اندازه گيري شتاب گرانشي زمين به دوروش1-آويختن وزنه به فنر2-بااستفاده ازنوسان آونگ

16. اندازه گيري مقاومت ويژه مغزمداددردماي آزمايشگاه

17. اندازه گيري چگالي قند غيرهندسي وچوب پنبه

18.  اندازه گيري ضريب شكست تيغه متوازي السطوح براي زاويه هاي تابش مختلف

19. مشاهده نيروي الكترومغناطيسي واردبربارالكتريكي متحرك درميدان مغناطيسي وعوامل مؤثردراندازه اين نيرو

20. بررسي كاهش فشارهوابريك بادكنك وآب جوش بااستفاده ازپمپ خلاء

21.  بررسي جريان همرفتي هوابرروي شمع هاي كوتاه وبلند

22.جوشيدن آب داغ بااستفاده ازآب سرد 

فعاليت هاوآزمايش هاي انجام شده درآزمايشگاه مركزتحقيقات معلمان نظام وفا

سال تحصيلي 89-1388 

آزمايش هاي شيمي 

1. تحقيق قانون بقاي جرم درفعل وانفعالات شيميايي

2.  كاربابوبين رومكوف وانجام آزمايشهاي پرتوكاتدي

3. آزمايش تشكيل رسوب زردرنگpbI   بااستفاده ازپتاسيم يديدوسرب نيترات

4. آزمايش شناسايي موادبااستفاده ازمواد

5.  آزمايش شناسايي موادبااستفاده ازمعرف ها

6. آزمايش تشكيل گازدي اكسيدگوگردوحل شدن آن درآب وتوليداسيدوشناسايي آن

7. آزمايش تعيين آب تبلورچندنمك آبدار

8. آشنايي باPH سنج الكترونيكي وچگونگي استفاده ازاين وسيله

9. آزمايش تجزيه آب وچگونگي تشخيص هيدروژن واكسيژن

10. آزمايش جهت توليدآهن رباي مغناطيسي

11.  آزمايش جهت تعيين مركزثقل بااستفاده ازقوطي كبريت ودوقاشق

12.آزمايش مشاهده ي سردبودن قسمت پايين شعله بااستفاده ازپارچه

13. تشكيل حباب هاي بزرگ بااستفاده ازمايع ظرفشويي٬گليسرين وگازشهري

14.  آزمايش شعله وركردن پرمنگنات بااستفاده ازقندوسائيدن آن درهاون

15. آزمايش سوزاندن قنددرپتاسيم كلرات

16.  آزمايش تعيين نقاط مختلف شعله بااستفاده ازتوري 

فعاليت هاوآزمايش هاي انجام شده درآزمايشگاه مركزتحقيقات معلمان نظام وفا

سال تحصيلي 89-1388 

آزمايش هاي زيست 

1. تشريح قورباغه

2. مشاهده جريان خون درباله ي ماهي

3. مشاهده لام هاي آماده ي گياهي

4. مشاهده لام هاي آماده ي جا نوري

5. بررسي مولاژهاي آزمايشگاه ( مولاژ قلب٬ مولاژمغز مولاژكليه٬ مولاژكبدومولاژگوش وچشم )

6. آزمايش مشاهده كپك نان٬كپك ميوه وجلبك

7.  توضيح دستگاه گردش خون ازروي مدل آن براي دانش آموزان

8.  انجام آزمايش تهيه لام بشره يااپيدرم پياز

9.    تشخيص نوتروفيل هاي خون ازروي لام آماده آن درزيرميكروسكوپ

10.  تشخيص مجاري نيم دايره وبخش استخوان پيچگاهي مولاژ گوش           

11.تشخيص لگنچه وميزناي ونفرون كليه

12. تشخيص سرخرگ ششي٬دريچه ي سه لختي وسياهرگ ششي درقلب

13.  تشخيص پل مغزي وتالاموس درمغز

14. شناسايي معرف هاي گلبول های سفيد ونشاسته

15. شناسايي ترقوه وزندزبرين مربوط به اسكلت انسان 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/01/29ساعت 9:14  توسط گروه متصدیان آزمایشگاه آران وبیدگل  | 

دانش آموزان برترمسابقات آزمایشگاهی وکارگاه رایانه

اسامی ومشخصات دانش آموزان برگزیده مرحله

ناحیه /منطقه ای مسابقات آزمایشگاهی وکارگاه رایانه سال تحصیلی 89-88

 

رشته

مشخصات دانش آموز

نام ونام خانوادگی دانش آموز

نام پدر

پایه تحصیلی

آموزشگاه

فیزیک

فاطمه سادات سیدیان

سیدمرتضی

سوم  تجربی

ابریشم چی

شیمی

نسرین ولیا

علیرضا

سوم   ریاضی

ابریشم چی

زیست شناسی

فاطمه رحیمی

ماشاله

سوم  تجربی

ابریشم چی

رایانه

الهام مقنی

احمد

سوم  ریاضی

شمس الدین

 مرحله استانی این مسابقات روزجمعه ۱۰/۲/۸۹ برگزارخواهدشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/01/29ساعت 9:1  توسط گروه متصدیان آزمایشگاه آران وبیدگل  | 

گزارش سومین مجمع متصدیان درتاریخ 24/12/88

 

بازدیدازشرکت فولادکویرشهرستان آران وبیدگل به همراه گروه فیزیک

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/12/25ساعت 9:0  توسط گروه متصدیان آزمایشگاه آران وبیدگل  | 

نتایج مسابقات آزمایشگاهی

نتایج مسابقه آزمایشگاهی فیزیک مرحله کتبی اسفند۸۸ شهرستان آران وبیدگل

نام نام خانوادگی دبیرستان رتبه
۱-فاطمه سادات سیدیان ابریشم چی اول
۲-راضیه جندقیان ابریشم چی دوم
۳-علی عالمی شهیدان عبدالهی دوم
۴-معصومه سادات حسینی شهدای صنایع کرک سوم
۵-حسین خانی شهدای دهنو سوم
۶-مریم کاظمی خدیجه کبری چهارم
۷-فهیمه داروغگی شهیدبهشتی پنجم
۸-بهاره ابراهیم زاده سمیه پنجم
۹-ملیحه ارباب حسنی شهید شمس الدین پنجم

 

لازم به ذکر است رتبه های اول ودوم به مرحله عملی راه می یابند

۱-فاطمه سادات سیدیان           ابریشم چی

۲-راضیه جندقیان                     ابریشم چی

۳-علی عالمی                      شهیدان عبدالهی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1388/12/05ساعت 9:15  توسط گروه متصدیان آزمایشگاه آران وبیدگل  | 

گزارش دومین مجمع متصدیان آزمایشگاه

                      

هدف اصلي ازتشكيل گروه هاي آموزشي ايجادزمينه مناسب براي تبادل تجربيات موثروفعال همکاران وهمكاري وهمفكري با كارشناسان وبرنامه ريزان نظام آموزش وپرورش ودريك جمله افزايش كيفيت آموزشي مي باشد.

دومين مجمع متصديان درتاريخ 21/11/1388 رﺃس ساعت 15 بعدازظهرروزچهارشنبه باحضور۱۳نفرازهمکاران برگزارگرديد.

جلسه باتلاوت آياتي ازقرآن آغاز گرديد.

آقاي ساطع درموردچگونگي به هم بستن مقاومت ها ( موازي – متوالي ) وچگونگي بدست آوردن اندازه مقاومت معادل توضيحاتي دادند.   چگونگي بدست آوردن اندازه مقاومتهاي رنگي نيزيادآوري  شد    R=ab×10n

آقاي عابدين آبادي دبيرمحترم فيزيك آزمايشات زيرراانجام دادند :

1)  چگونگي شارژودشارژ خازن با استفاده ازلامپ ديودي درمدار

2)  بررسي قانون عمومي گازها به وسيله دستگاه بويل ماريوت وطرز كاربااين وسيله

3)  چگونگي بدست آوردن مقاومت دروني باتري (r  )

4) چگونگي اندازه گيري ضريب انبساط خطي ميله ها وطرزكاربااين وسيله

باتوجه به نزديك شدن برگزاري مسابقات آزمايشگاهي ازهمكاران خواسته شد تادانش آموزان را براي اين مسابقات آماده كنندونمونه سوالات آزمايشگاهي رادراختيار آنها قراردهند.

آزمون کتبی مسابقات آزمایشگاهی  مرحله منطقه روزدوشنبه ۳/۱۲/۸۸ راس ساعت ۹ صبح درمحل مرکزتحقیقات معلمان نظام وفا برگزارخواهدشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/11/27ساعت 10:59  توسط گروه متصدیان آزمایشگاه آران وبیدگل  | 

گزارش اولین مجمع متصدیان آزمایشگاه

-جلسه باحضور14نفرازهمكاران درتاريخ9/10/88 درمحل آزمايشگاه مركزتحقيقات معلمان تشكيل شد.

-ابتداآياتي ازقرآن تلاوت شد.

-آقاي وفامسئول مركزتحقيقات معلمان درزمينه فعاليتهاي اين مركزسخناني راايرادفرمودند.

-قرارشدتامتصديان يك بازديدعلمي ازشركت فولادشهرستان داشته باشند.

-ازهمكاران خواسته شدتاابتكارات خودرادرزمينه چگونگي انجام بهتر بعضي ازآزمايشات دراختيارديگراعضاقراردهند.

-پيشنهادمتصديان اين بودكه مكان يافروشگاهي درخودشهرستان براي تهيه موادولوازم آزمايشگاهي داير گردد.

-ازهمكاران خواسته شدكه ازهمان ابتداي سال موادولوازم موردنياز آزمايشات رابراي آزمايشگاه آماده كنندتادبيران براي انجام آزمايشات مشكلي نداشته باشند.

-سرگروه متصديان آقايان محمودساطع وسيداسماعيل ذبايح انتخاب شدند.

-طرح درس آزمايشگاه ازطرف خانم دلداده تحويل آقاي ساطع گرديدوقرارشدتابراي ديگرهمكاران تكثيرشود.

-سرگروهاي درسي فيزيك-شيمي وزيست به اين جلسه دعوت شده بودندكه آقاي ارباب پيرامون آزمايشگاه هاواهميت آن سخناني راايرادفرمودند.

-درموردموضوع دوره ي ضمن خدمت متصديان ومدرس دوره هماهنگي هايي صورت گرفت.

ایمیل گروه :motasaddy@yahoo.com                                        

+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/10/15ساعت 8:56  توسط گروه متصدیان آزمایشگاه آران وبیدگل  | 

آدرس خریدموادووسایل آزمایشگاهی

  کاشان - خ شهیدرجایی - روبروی مخابرات - پاساژامیرکبیرطبقه سوم- کالای پزشکی پارس

03614447191  تلفن محل کار

09132634307 -  09133610369  آقای مشتاقی

***************

اصفهان- بعدازپمپ بنزین – خ طیب نرسیده به مسجدسید – ساختمان مهتاب  8  - شرکت تکام

9513178   0311  تلفن محل کار

09131191623 – 09132198903  آقای سپهری

****************

تهران خ ستارخان-بعدازفلکه اول صادقیه-مجتمع تجاری اطلس-شماره 1058-طبقه 5 –واحد15

تجهیزات آموزشی ایرانیان                                                                                                            44224200      تلفن              

09121233924     موبایل          

+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/10/15ساعت 8:2  توسط گروه متصدیان آزمایشگاه آران وبیدگل  | 

مطالب قدیمی‌تر